متحف التصميم MBM

130516_IBujedo_MBM_MuseoDiseño_Ext05

Por Federico García BarbaEsquema de los espacios libres planificados en la Plaza de las Glorias que incluye superpuestos los elementos circulatorios y los edificios significativos existentes y previstos.

مؤخرا, قد أكملت العمل على المتحف الجديد من تصميم أو محور التصميم, el último proyecto del equipo catalán formado por MBM [...]

130630_ARQP_WhiteBand.-120x600
180607_ARQP_PNSM_Banner_122

Una iniciativa de

130708_CPPA_Logo_120px
130630_ARQP_WhiteBand.-120x600